V sožitju prijetnih, prijaznih in srčnih ljudi
je moj Dom pod gorco.

Informacije javnega značaja

Skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljevanju ZDIJZ), je družba DOM POD GORCO d.o.o. (v nadaljevanju družba) dolžna razkriti določene informacije javnega značaja, kar je prikazano v nadaljevanju:

1. INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA - PODATKI O POSLIH (10.a člen ZDIJZ, 11. odstavek)

1.1 Sponzorske in donatorske pogodbe

Vrsta posla

Datum listine

Pogodbena vrednost

Pogodbeni partner

Trajanje posla

Višina posameznih plačil

Donatorstvo - sofinanciranje Šole v naravi v šolskem letu 2015/2016 za otroke iz socialno ogroženih družin

01.07.2015

 

1.000,00 EUR

 

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Iztokova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ SI82112037; TRR SI56 0127 0603 0668 040

enkraten dogodek (humanitarni prispevek na prireditvi Dan odprtih vrat 06.06.2015)

1.000,00 EUR

Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor

31.12.2015
68,00 EUR
ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241
podpora programu
68,00 EUR
Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor
05.04.2016
108,00 EUR
ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241
podpora programu
108,00 EUR
Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor
28.07.2016
126,00 EUR
ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241
podpora programu
126,00 EUR
Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti Društva za zaščito živali Maribor 17.01.2017 125,00 EUR DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR, Avtomobilksa ulica 25, 2000 Maribor; DŠ 85427870; IBAN SI56 0417 3000 0739 916 podpora dejavnosti 125,00 EUR
Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor
28.03.2017 162,00 EUR ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241
podpora programu
162,00 EUR
Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti
Društvo za zaščito živali Maribor
10.05.2017 125,00 EUR DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR, Avtomobilska ulica 25, 2000 Maribor; DŠ 85427870; IBAN SI56 0417 3000 0739 podpora programu 125,00 EUR
Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti
ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor
19.07.2017 136,00 EUR ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241
podpora programu
136,00 EUR
Donatorstvo - projekt "Prostovoljni prispevki za zdravstveno ogrožene" (Dan odprtih vrat 2017) 11.07.2017 1.600,00 EUR LIONS KLUB MARIBOR ZARJA, Pohorska 59,2000 Maribor, DŠ 71538852, IBAN SI56 3300 0000 6570 965 sodelovanje pri projektu - zbrana sredstva (Dan odprtih vrat 17.06.2017) 1.600,00 EUR
LIONS KLUB MARIBOR - ZARJA - donacija v okviru projekta "Donirana hrana" 20.02.2018 50,00 EUR LIONS KLUB MARIBOR ZARJA, Pohorska 59,2000 Maribor, DŠ 71538852, IBAN SI56 3300 0000 6570 965
Donacija v okviru projekta "Donirana hrana" 50,00 EUR
Donatorstvo - donacija za napeljavo centralne kurjave in obnovo notranjih prostorov 18.02.2014 100,00 EUR DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE, Lackova cesta 43, 2000 Maribor, DŠ 93676085, IBAN SI56 04515 0001727690 enkraten dododek 100,00 EUR
Donatorstvo - projekt "Prostovoljni prispevki za zdravstveno ogrožene" (Dan odprtih vrat 2019) 18.06.2019 1.600,00 EUR LIONS KLUB MARIBOR ZARJA, Pohorska ulica 59, 2000 Maribor, DŠ 71538852, IBAN SI56 3300 0000 6570 965
sodelovanje pri projektu - zbrana sredstva (Dan odprtih vrat 15.06.2019) 1.600,00 EUR
Donatorstvo - sofinanciranje dejavnosti DRUŠTVA LUKASOVI FRAJTONARJI  17.07.2019 100,00 EUR DRUŠTVO LUKASOVI FRAJTONARJI,
Dvorjane 6b, 2241 Sp. Duplek, DŠ 82682941,
 IBAN SI56 6100 0000 8779 332
podpora programu 100,00 EUR


1.2 Avtorske  pogodbe

Družba nima sklenjenih avtorskih pogodb, na osnovi katerih bi bila obvezana plačati pogodbeni znesek.

1.3 Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Družba nima sklenjenih individualnih svetovalnih pogodb.

Na področju intelektualnih storitev ima družba za vsako posamično leto sklenjeno pogodbo o revidiranju finančnih izkazov z izbrano revizijsko družbo na podlagi odločitve nadzornega sveta družbe, zato je pogodbena vrednost lahko različna. Za leto 2017 je imela družba sklenjeno pogodbo o revidiranju finančnih izkazov z revizijsko družbo REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.

Družba ima sklenjeno podjemno pogodbo za izvajanje psihiatričnih pregledov in psihiatrične obravnave starostnikov doma za starejše in varovanih stanovanj ter edukacijo osebja DOM POD GORCO d.o.o. z dr.med., specialistko psihiatrije, Jožico Gamse, Gosposvetska cesta 41, 2000 Maribor, od 18.11.2016. 

Z izjemo revizijskih storitev družba koristi pravne storitve drugih pravnih ali fizičnih oseb, a na področju pravnih storitev nima sklenjenih pavšalnih pogodb. Družba naroča pravne storitve v skladu s potrebami pri različnih pravnih pisarnah.

SEZNAM SVETOVALNIH IN DRUGIH INTELEKTUALNIH STORITEV - Prenesi (.pdf) dokument

2. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA - UPRAVA IN NADZORNIKI (10.a člen ZDIJZ, 12. odstavek)

2.1 Podatki o poslovodnem organu - upravi

Direktor

Gregor Žigon, dipl org. turizma

Prejemki uprave za leto 2019 v EUR

Ime in priimek/ funkcija

Dogovorjena višina mesečnih 

prejemkov 2019

Povračilo stroškov

Regres za letni dopust

Nagrada

Boniteta

Odpravnina

Višina  prejemkov v letu 2019

Gregor Žigon, direktor

4.500,00 EUR

2.046,21 EUR

886,63 EUR

0

0

0

53.114,64 EUR

Dogovorjena višina mesečnega prejemka uprave (bruto):

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/1191/1132/1257/1244/13 – odl. US, 82/1355/1515/17 in 22/19 – ZPosS) in Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS)  predstavlja dogovorjeno višino mesečnega prejemka uprave (bruto vrednost) štirikratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbi v preteklem poslovnem letu, pri čemer tako izračunano mesečno plačilo ne sme presegati zneska 3.900 EUR bruto v obdobju od 01.01.2018 do vključno 24.11.2018 in 4.500 EUR od 25.11.2018 dalje. Ta vrednost vključuje tudi dodatek za minulo delo.

Dogovorjena višina odpravnine uprave oziroma direktorja družbe:

Direktor v primeru prenehanja mandata in s tem prenehanja veljavnosti pogodbe ni upravičen do odpravnine. V primeru odpoklica direktorja (ne krivdni razlogi), ima direktor pravico do odpravnine v višini njegovih treh mesečnih osnovnih bruto plač.

2.2 Podatki o organu nadzora - za leto 2019

Predsednica:

Jelka KOLMANIČ, univ. dipl. ekon.

Namestnik predsednice:

Miroslav BRKIČ, univ. dipl. inž.

Namestnik predsednice: Aljaž BRATINA, inž. str., dipl. ekon.

Članica, predstavnica zaposlenih:

Mojca LIPNIK, dipl. fizioterapevtka

Članica, predstavnica zaposlenih: Suzana HENTAK

Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2019 v EUR

Ime in priimek člana

Vrsta prejemkov

Dogovorjena višina prejemka na sejo

Odpravnina

Skupna višina  izplačanih prejemkov v letu 2018

Jelka Kolmanič, predsednica 

sejnina (bruto)

300,00 EUR

ni dogovorjena

 1.400,00 EUR

Miroslav Brkić, namestnik predsednika do 16.9.2019 do 12. ure

sejnina (bruto)

250,00 EUR

ni dogovorjena

    750,00 EUR  

Aljaž Bratina, namestnik predsednika od 16.9.2019 od 12. ure sejnina (bruto) 250,00 EUR ni dogovorjena     500,00 EUR

Mojca Lipnik, članica do 21.11.2019

sejnina (bruto)

250,00 EUR

ni dogovorjena

    750,00 EUR

Suzana Hentak, članica od 22.11.2019 sejnina (bruto) 250,00 EUR ni dogovorjena     250,00 EUR

Informacije o prejemkih uprave in nadzornikov lahko najdete tudi v  Letnem poročilu 2019 na povezavi spodaj:

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2018

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2011